Våra stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Stadgar för Strömstad Golfklubb, som är en ideell förening.
Stiftad den 8 juni 1967 och med hemort i Strömstad.

De ursprungliga stadgarna fastställda/antagna 8 juni 1967
Stadgarna ändrade 5 mars 1988
Stadgar reviderade enligt nedan
Antagna av årsmötet den 27 mars 1999 och av extra årsmötet den 1 augusti 1999
Antagna av årsmötet den 23 mars 2013

– Stadgeändringar till följd av beslut om ändrat finansieringssystem
– Stadgeändringar till följda av beslut av Svenska Golfförbundet

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetside

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl´fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupper
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap (Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

§ 2 Sammansättning
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet mm
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Bohuslän-Dals golfdistriktsförbund (BGDF) samt Bohuslän-Dals idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive BGDF- eller
DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande organ
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, budgetmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

§ 6 Räkenskapsår mm
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m årsmötet påföljande år.

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring
För bifall till ändring av dessa stadgar krävs beslut av 2 på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§ 9 Upplösning av Golfklubben
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet angivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap
Medlem intagas i klubben av styrelsen efter ansökan. Styrelsen får uppdra åt särskild person att intaga medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 paragrafen 2 stycket och inte till
ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått
avslag på sin ansökan.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

§ 11 Utträde
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben, får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses anmält sitt utträde ur klubben.

§ 12 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger kan medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, yttra sig i ärendet Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader
från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i golfklubben
• hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgifter
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens verksamhet,

• skall erhålla spelrättsbevis, när sådant förvärvats, och beslutade avgifter erlagts,
• med kvarvarande lån, har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben, så snart styrelsen finner detta möjligt, dock senast ett år efter utträdet.
• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i paragraf 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
• får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
• skall betala de avgifter som beslutas av klubben,
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

13a § SPELRÄTTIGHET
Rätt att spela på klubbens bana har dels:
Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar
• Juniormedlemmar
• Medlemmar tillhörande kategorier som enligt årsmötets beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis
dels
• Greenfeegäster
• Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan

Antalet medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte.

13b § SPELRÄTTSBEVIS
Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (innehavaren av spelrättsbevis). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Strömstads Golfklubb”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE, SOMMARMÖTE OCH BUDGETMÖTE

§ 15 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen skall kalla till budgetmöte i november månad för fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budgetar för det kommande verksamhetsåret.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, förslag till budget och avgifter, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängligt på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

Sommarmöte skall hållas under juli månad, styrelsen bestämmer tid och plats, Sommarmötet är ej ett beslutsfattande möte utan ett tillfälle för styrelsen att informera om verksamheten för de medlemmar som ej är bofasta på orten.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av budget- och årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personligen och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF,DF,SGF och BDGF har yttranderätt på mötet.

§ 18 Beslutförhet
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nej rop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 paragrafen avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubbstyrelsen och valberedningen skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas.

§ 21 Ärenden vid årsmöte och budgetmöte
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, Styrelsens Årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
10 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Val av
A) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
C) (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
D) (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
E) (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
F) ombud till BDGF-möte.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändringar eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet avgivits i kallelsen till mötet.

Dagordning på årsmöte: Punkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 & 13
– ” – budgetmöte: Punkt 1,2,3,4,5,10,12 & 13

§ 22 Extra årsmöte
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra årsmöte tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

Valberedning
§ 23 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och (1) ledamot samt styrelsen utser (1) ledamot.

Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

REVISION

§ 24 Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmötena granska styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionsed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

§ 25 Sammansättning
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de kommitte ordföranden samt övriga befattningar som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordning för tiden t o m näst följande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot vid behandling av visst ärende eller grupp av ärenden. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Åliggande.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmöte, ev. extra årsmöte och budgetmötet fattade beslut;
* planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* verka för klubbens framåtskridande;
* sammanträda regelbundet med protokollförda möten;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna
fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte, budgetmöte och allmänt sommarmöte.
Ordförande är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete. Vid ordförandes förfall skall vice ordförande eller annan inom styrelsen som styrelsen
utser träda in i ordförandes ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27 Kallelse, Beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva anstalt ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast följande sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande samt av en (1) vid mötet utsedd justeringsman.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

§ 28 Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Stadgar pdf