Floran på banan

Bakgrund
Inventeringen gjordes av Jörn Evers 2019

Geologi och klimat
Påverkan från istiden syns tydligt på olika sätt. Någon tidig avsmältningsälv måste ha runnit här för kanske 7-8000 år sedan. Vackra slipspår från den tiden kan man se på många ställen t.ex. på klipporna vid 6:ans tee, hål 12 och längs sydsidan av hål 17. Marken har generellt ett stort inslag av skalgrus vilket tillför kalk till markfloran. I bottenskiktet finns förmodligen lera. Mussel- och ostronskal från istiden kan man se på flera ställen. Banan ligger lite i lä av Sydnorge för främst nordliga och västliga vindar och vissa partier kan ha ett gynnsamt mikroklimat. Detta tillsammans med kalkhaltig mark, lätt fuktighet, ibland från nedrinnande vatten från en klippslänt och reflexion av solljuset av närliggande bergsparti, gör att en del områden får en tidig vårflora med inslag av främst blåsippa, gullviva, tussilago och liljekonvalj.

Karaktärsväxter
Bland träden är välväxta ekar karaktärsväxter i området och de skapar en trevlig karaktär åt banan. Bland andra trädslag längs kanterna på banan märks främst tall, björk, rönn och asp. Av buskarna märks främst slån som blommar i vitt under maj på många ställen längs de olika hålen. Hägg och vildapel lyser också upp på några ställen med sin vackra blomning i maj.
Karaktäristiska örter denna vår har främst varit: blåsippa, gullviva, ängsbräsma, backtrav, rockentrav och sommargyllen. Längre fram på sommaren är det framför allt småborre, några olika fibblor, åkervädd och stor blåklocka som synts lite överallt och i slutet av sommaren blommar bl.a. ljung, rödklint, fackelblomster, höstfibbla och flockfibbla.

Aktuell botanisk status våren 2019
Redan vid de första turerna på banan i april-maj 2019 märktes tydligt att många växter var ovanligt små och hade dålig blomning. Det var mycket torrt i marken på flera håll vilket förra sommarens värme samt nu en förhållandevis torr både vinter och vår 2019, förmodligen bidragit till. Det kan innebära att en del arter inte ens kommer upp och visar sig. Den torra och varma sommaren förra året och nu, den torra våren missgynnar många årligen återkommande arter men gynnar samtidigt en del ettåriga fröväxter. Generellt klarar sig lökväxter och växter med tjocka jordstammar bättre. Jag har noterat förhållandevis få fjärilar och andra insekter (som kan vara pollinerare) vilket säkert också bidragit till en inte alltför rik vårblomning. De som tydligen gynnats av torkan och värmen är t.ex. styvmorsviol, näv-växterna och alla trav-växterna. Längre fram på våren och sommaren kom lite regn då och då, tillräckligt för att banans växter skulle får en mera normal blomning.

Vanliga arter
Arter som under våren (maj-2019) varit särskilt framträdande på olika hål och vackert blommande är slån, liljekonvalj, gullviva, sommargyllen, backtrav, ängsbräsma, svalört, jordreva, stinknäva och styvmorsviol. Inga av dessa arter är ovanliga. De är vanliga på många andra håll i Bohuslän.
Under sommaren är det främst liten och stor blåklocka som dykt upp tillsammans med åkervädd, kråkvicker, småborre, johannesört, olika måror och fibblor. På sensommaren kommer framför allt ängsvädd, höstfibbla och flockfibbla.

Varje fil innehåller bild på golfhålet i fråga samt artsammanställning och kommentar
Samtliga arter som finns på golfklubben
Mer sällsynta arter som finns på golfbanan med referenser på vilket eller vilka golfhål de växer. I filerna ovan ser du sen mer exakt var växtplatsen är.