Hyra golfbil & vagn

Golfbil

För att boka golfbil, kontakta oss på tel  +46 (0)526 61788 eller mail kansli@stdgk.se

Priser 2024

Gäst:
500 kr utan läkarintyg
350 kr med läkarintyg

Medlem:
350 kr utan läkarintyg
150 kr med läkarintyg

Läkarintyg skall visas upp tillsammans med giltig legitimation.
Giltigt körkort för personbil krävs för att få hyra golfbil.
Våra regler gällande golfbilar finns tillgängliga i framrutan på varje bil, vänligen respektera dessa

Privat golfbil: 
Alla som äger en privat golfbil ska kunna visa upp att golfbilen är försäkrad samt betala en avgift på 2 500 kr till klubben för tillstånd att få köra på banan.
Ägaren erhåller efter betalning och uppvisande av försäkringsintyg ett godkännande från klubben om att golfbilen får framföras på golfbanan samt ett klistermärke som skall sättas väl synligt i framrutan på bilen. Samma regler som vid hyra av golfbil gäller även framförande av privat golfbil,

Regler för uthyrning av golfbilar

1.  Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för personbil för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen. Dessutom inom klubbhus området och i anslutning till parkeringsområden.

3.  Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga broms sladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

4.  Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtas.

 5.  Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

6.  Begränsningar av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

7.  Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, tömmas på skräp av hyresmannen samt sätta bilen på laddning. Nycklar återlämnas till uthyraren enligt anvisning.

Särskilda villkor:
Max 2 passagerare inkl. förare per bil. Person med fysiskt handikapp har förtur för användning av golfbil.

Golfvagn

Har du behov av att hyra en golfvagn? Det kostar 70 kr att hyra en vagn hos oss och detta betalas i shopen. I samband med betalningen får du med dig ett handtag till vagnen (click) som återlämnas i shopen efter golfrundan. Vagnen ställs tillbaka där du hämtade den och självklart tömd på skräp osv.

Hyra av golfvagn: 70 kr