Budgetmöte 26 november

KALLELSE TILL BUDGETMÖTE 2023

Söndag 26 november kl 15:00 är det dags för budgetmöte samt information från styrelsen och
kommittéer.

Plats: Klubbhuset Strömstad Golfklubb

DAGORDNING BUDGETMÖTE.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande justerar protokollet
 6. Genomgång medlemsundersökning samt statistik
 7. Fastställande av 2024 års medlemsavgifter
 8. Fastställande av 2024 års greenfee
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024 års verksamhets- och räkenskapsår
 10. Behandling av styrelsens förslag på ombyggnad av golfbilsgarage och klubbhus samt svar på under året inkomna motioner.
 11. Övriga frågor
 12. Mötet avslutas

Budgethandlingar finner du nedan

Välkomna!
Styrelsen Strömstad Golfklubb

BUDGETHANDLINGAR

INVESTERINGSPLAN 2023-2026

FÖRSLAG PÅ OMBYGGNAD GOLFBILSGARAGE/KLUBBHUS

MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN 2023